Varukorgen innehåller 0 produkter
Logga in

Inomhusluft

Problemområden


Vi påverkas av inomhusmiljön i våra hem, skolor, dagis, lekis och arbeten. På vissa platser är det högre exponering av skadliga ämnen, bakterier, kemiska gaser, kvalster och mögel. Det är sällan vi uppfattar hur mycket och är när vi exponeras. Några exempel på riskyrken där utveckling av allergier är, bagare, djurskötare, veterinär, frisör, lackerare, lantbrukare,pappers- plast- färgtillverkare, svetsare, kock och tryckare. Alla former av yrken där höga halter av kemiska gaser, mögel, bakterier och virus passar dessa produkter från Biozone in. Exempel på där virus och bakterier florerar är på dagis, skolor, äldreboenden och överallt inomhus där det är mycket folk. Några exempel på tillämpningar och lösningar hittar du här.

Inomhusmiljön - Allvarligt hälsoproblem
Enligt WHO är inomhusmiljön ett av våra allvarligaste hälsoproblem idag. Vi tillbringar över 90% av vår tid inomhus i en luftmiljö som påverkar vår hälsa väldigt mycket. Vi sover, äter, leker, jobbar och går i skolan, vi tillbringar den mesta tiden inomhus. Även när vi transporteras med bussar, bilar, tåg etc. Det många inte känner till är vilka risker som finns att vistas inomhus. Ännu mindre vet man om vilken teknik som finns för att rena luften inomhus optimalt & kostnadseffektivt. Allergiutvecklingen i Sverige har mångdubblats senaste 30 åren, idag är det ca 30% av befolkningen som har någon form av allergi. Undersökningar visar att 15-20% upplever symtom av inomhusmiljön i form av trötthet, huvudvärk, klåda/sveda/irritation i ögonen, irriterad/täppt/rinnande näsa.

Rapport om barn och kemiska hälsorisker
Hälsofarliga kemikalier kommer in i inomhusmiljön via bland annat kemiska produkter, byggvaror, inredningsmaterial, textilier och elektronik. Årligen sker flera olyckor där barn av misstag får i sig hälsofarliga kemiska produkter... Kemikalieinspektionen

Kemiska ämnen i inomhusmiljön
"Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2001 redovisar att en miljon personer i Sverige mellan 19–81 år rapporterar att de har symtom som de anser bero på inomhusmiljön. Det motsvarar nästan 18 procent av landets vuxna befolkning. De vanligaste symtomen är trötthet, huvudvärk, klåda, sveda och irritation i ögonen samt irriterad, täppt eller rinnande näsa." Socialstyrelsen 2006/09

Småbarns-astma
"Renovering i bostaden strax innan barnets födelse och under de två första levnadsåren ökar risken för småbarnsastma. Liknande samband mellan renovering och astma har konstaterats i studier på vuxna. Några studier har funnit att VOC i inomhusluften ökar risken för eller försämrar småbarnsastma, men detta har inte kunnat bekräftas i andra studier. Möjligen kan formaldehyd förvärra symtomen. Åtminstone en studie visar ett visst samband mellan formaldehyd i inomhusluften och atopi hos barn." Socialstyrelsen 2006/09

Sammanfattning: Flyktiga organiska ämnen i inomhusluften

De halter av VOC som förekommer i inomhusluft har inte kunnat kopplas till direkta hälsoeffekter. Förekomst av vissa VOC kan dock indikera olämpliga förhållanden i byggnaden eller i inomhusmiljön. De viktigaste källorna till kemiska föroreningar i inomhusluft är:

• utomhusluften
• byggnadsmaterial, inredning och hushållsprodukter
• aktiviteter som matlagning, städning, underhåll och hobby- verksamhet
• utandningsluft, hudrester och svett m.m. från människor.

Flera hundra VOC har detekterats i inomhusluft. De flesta är vanligt förekommande, även i utomhusluft, men där i betydligt lägre koncentrationer än inomhus. Koncentrationen VOC i inomhusluft är ofta betydligt högre i nybyggda hus än i äldre byggnader. Oftast, men inte alltid, sker en avklingning över tid. Enskilda ämnens koncentration i inomhusluft är

• vanligen under 1–10 µg/m3 (ca 0,3–3 ppb), både i besvärsfria miljöer och i byggnader där olika hälso- och besvärseffekter har rapporterats
• ibland högre, 10–50 µg/m3, (ca 3–13 ppb) för vissa ämnen, som alifatiska kolväten (C6–C12), toluen, xylener, terpener och formaldehyd
• endast i enstaka fall över 100 µg/m3 (ca 30 ppb). De kemiska ämnen som förekommer i de högsta koncentrationerna är inte nödvändigtvis de mest hälsofarliga ämnena i inomhusluften:
• Toluen är det absolut vanligast förekommande aromatiska kolvätet i luft och finns överallt, både inomhus och utomhus.
• Formaldehyd är den vanligast förekommande aldehyden i inomhusmiljön. Koncentrationerna är högre inomhus än utomhus. Mätningar med personburen utrustning visar ofta att den personliga exponeringen är högre än vad stationära mätningar registrerar.
• Mycket lättflyktiga ämnen VVOC, som formaldehyd och acetaldehyd, kräver en särskild provtagnings- och analysmetod. Därför ingår de normalt inte i kartläggningar av VOC i inomhusmiljö. Socialstyrelsen 2006:09 /Läs mer

"Hemmablind" (habituerar)
Människor blir ofta “hemmablinda” (habituerar) genom att de lätt vänjer sig vid inomhusluftens lukt i bostaden. De uppfattar då själva inte lukten av t.ex. mögel eller blommor, men har ändå förmågan att känna sådan lukt om någon påpekar att det luktar.

Lukt
• Dålig lukt kan orsaka besvär och obehag och rapporteras ofta i inomhusmiljöer med problem.
• Lukt av vissa kemiska ämnen kan förnimmas i koncentrationer som är betydligt lägre än de som kan förväntas medföra medicinska effekter.
• Människans luktsinne är för många kemiska ämnen betydligt känsligare än ke-miska analysinstrument.

Sensorisk irritation
• Sensorisk irritation, både i ögonen och de övre luftvägarna, rapporteras ofta i problembyggnader.
• Hittills är formaldehyd det enda ämne som enskilt visats kunna ge sensorisk irritation i sådana koncentrationer som förekommer i vanlig inomhusluft.

Upplevd luftkvalitet
• Lukt och sensorisk irritation är viktiga komponenter för hur människan upplever luftkvalitet.
• Upplevd luftkvalitet utgår från ett sammanvägt intryck där temperatur och luftfuktighet också vägs in. Det är svårt att avgöra hur mycket varje enskild faktor bidrar till den slutliga upplevelsen. Stora individuella skillnader förekommer.

Hur farlig är vår inomhusmiljö?

Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus.
Det innebär att varje dag året runt så fyller vi våra lungor med över 12000 liter förorenad inomhusluft. Denna luft är mycket mer förorenad genom mänskliga aktiviteter än utomhusluften. En liter luft innehåller miljontals partiklar som inte skyddas av vårt naturliga filtreringssystem. Våra lungor utsätts ständigt för olika miljöföroreningar och intensiteten ökar hela tiden. Miljontals mikrosmå partiklar tränger in i vår kropp. Personalen tappar orken på ett till synes oförklarligt vis och sjukskrivningarna ökar. Några klagar över irritationer i ögonen, huvudvärk, illamående och torra slemhinnor. Andra dras med hosta och ständiga förkylningar. Sänkt arbetstempo samt lägre produktivitet blir ofta följden.

Luftkvalitet
Vår inomhusluft innehåller idag en mängd olika föroreningar som påverkar vår hälsa. Mattor, plast, isolering, sprayer, textilier, rengörings-produkter m.m. De gaser som utsöndras från allt detta har oftast ingenstans att ta vägen utan lagras och reagerar med varandra och skapar nya ohälsosamma föroreningar.

Varje år dör minst 500 personer på grund av dålig luft inomhus. Antalet barn med allergier ökar kraftigt och mycket tyder på att det är just inneluften som är den största orsakern till det.

Man kan likna hus som gigantiska dammsugare, som suger in utomhusluften till en stor sammlare. Inne i husen samlas föroreningar och naturens reningsprocess stängs ute. För att reducera partiklar, bakterier, mögel etc inomhus till en hälsosam nivå måste teknik införas. BioZone's har den tekniken som liknar naturens reningsprocess, sk fotokatalytisk rening.

De vanligaste ämnena som framkallar allergi är pollen, mögel, kvalster


Copyright © 2018 Luftsanering för inomhusmiljö - UltimAir.se. Design av Botweb.se Starta webshop